Semalt, PDF marketing materiallarynda wizual mazmuny ulanmagyň peýdalary barada gürleýär


Mazmuny

I. Giriş
II. PDF materiallaryňyzda wizual ulanmagyň artykmaçlyklary
III. PDF üçin wizual ulanmagyň dozalary we etmeli zatlary
IV. Netije

I. Giriş

Uzak wagt bäri PDF marketing materiallarynda wizual mazmuny ulanmagyň artykmaçlyklary ulanylmaýar. Köp adamlar PDF faýllary tekst resminamalary bolansoň, olara surat ýa-da surat goşmagyň zerurlygy ýok diýip pikir etdiler. Şeýle-de bolsa, döwür üýtgedi, tehnologiýa ep-esli ösdi we adamlar wizual we marketingiň näderejede ýakynlaşýandygyna has gowy düşünýärler.

Gözlegçiler adamlaryň suratlardan sözlerden has gowy ýatlaýandyklaryny anykladylar. Suratlar we grafikalar maglumatlary tekstlerden has çalt we has gowy suratlandyrýar we paýlaýar. Habaryňyzy ýetirmek we diňleýjileri özüne çekmek üçin ajaýyp baýlyklardyr.

Geň galdyryjy zat, wizual mazmun ýatda has ýokary tizlikde we sözlerden has uzak möhletde saklanýar. Şonuň üçin PDF-leriňize, esasanam marketing üçin wizual mazmuny goşmaly?


II. PDF materiallaryňyzda wizual ulanmagyň artykmaçlyklary

1. Okyjynyň ünsüni çekmäge kömek edýär

Ilki bilen, diňleýjileriňiziň wagtal-wagtal wizual täzeleniş alýandygyna göz ýetirmek isleýärsiňiz. Köp adam mazmuna seredip, näme diýilýändigini öwrenip, soň bolsa kontekstde goýup bilýändigi sebäpli PDF resminamalarynda wizuallaşdyrylan maglumatlary satyn alýarlar. Tekstiňizi doldurmak üçin wizual mazmuny ulanmak elmydama gowy pikir. Wizual mazmun hökmany däl, ýöne sahypanyň käbir böleklerine okyjynyň gözüni çekmäge kömek edip biler.

Geçjek bolýan zadyňyzy bilmeseler, maglumat düşünmek biraz kynlaşýar. Theöne tomaşaçy tekst mazmunynyň wizual görkezilişini görüp bilse, ony özüne siňdirip, herekete geçer.

Wizual mazmunly PDF-leri okamak, okyja mazmuna çümmäge mümkinçilik berýär. Suratlar okyjylara okamagy dowam etdirmek isleýän gyzykly tejribe berýär. Habardaky esasy niýetiň beýleki tekstlerden tapawutlanmagyna kömek edýärler. Wizuallar, adatça, şeýle täsir edýär. Indi, mazmunyňyz üçin wizual ulanmagy öwrenip, okyjylara-da şeýle täsir edip bilersiňiz.

2. Wizuallar PDF-iňizi doldurýar

Wizual mazmuny ulanmak, PDF marketing resminamalaryňyza wizual özüne çekijiligi we özboluşlylygy goşmagyň ajaýyp usulydyr. Okyjyny PDF resminamalaryňyza çekýär we okamagy dowam etdirmäge mejbur edýär. Şonuň üçin wizual görnüşleriň okyjynyň berjek bolýan maglumatlaryňyza nähili täsir edip biljekdigini göz öňünde tutuň.

Suratlar, grafikalar we grafikler mazmunyňyzy has özüne çekiji, okyjylary has özüne çekiji we gözleg motory gözlegçileriniň siňdirmegini aňsatlaşdyrýar. Wizuallary ulanyp, başgaça gödek, gyzykly we özüne çekiji görünýän PDF mazmunyny ýasap bilersiňiz.

Şeýle hem, PDF-iň kabul edilen bahasyny ýokarlandyrar we potensial müşderilere mazmunyňyzyň berýän maglumatlaryna esaslanyp önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy almagy we satyn almagy aňsatlaşdyrar.


3. PDF-de wizuallar Okyjylary mazmundaky duýgyny duýmak üçin herekete getirýär

Wizual mazmuna baý PDF-ler okyjylara duýgy döredýär. Suratlar we grafikalar adatça güýçli şekilleri döredýär, bu bolsa okyjylara geçen marketing habaryny ýatda saklamaga mümkinçilik berýär.

Suratlar ýatlamalary oýandyryp, duýgulary oýandyryp ýa-da hyýal döredip biler. Suratlar marketing habaryna duýgy goşup biler, sebäbi sözlerden has güýçli. Grafika adamyň duýgularyny oýandyryp biler we şonuň üçin okyjynyň gyzyklanmasyny artdyryp biler.

Suratlar we grafikalar tekstden has ýatda galar we şonuň üçin ýatda saklamak has aňsatdyr. Suratlary we grafikalary öz içine alýan tekstler, PDF mazmunyňyza has şahsy ýa-da marka täsirini bermek üçin hem ulanylyp bilner.

Mysal üçin, işiňizde gyzykly bir zady PDF-de paýlaşmak isleseňiz, onuň skrinshotyny PDF-e goşup bilersiňiz. Markaňyzy has gowy görnüşde görkezerdi. Marketing materialyňyz üçin wizuallary ulanmak, beýlekilerden tapawutlanyp, has köp tomaşaçy gazanyp biler.

4. Grafika Okamak tejribesini güýçlendirýär

Wizual mazmuna baý PDF, okyjylaryň tejribesini ýaňy ýazanlaryňyzdan has gowylaşdyrýar. Wizuallar tekstden has özüne çekiji we şonuň üçin okyjylary PDF-ni okamaga hasam höweslendirer. Suratlar resminama umumy syn berip biler we has gyzykly we okamagy aňsatlaşdyryp biler.

Suratlar marketing resminamalary üçin möhümdir, sebäbi olar okyjynyň gözüni özüne çekýär we okyja PDF-ä has gowy düşünmäge kömek edýän tekstlerden has köp üns berýär. PDF-lerdäki wizuallary ulanyp, okyjylaryňyza täsir edýän bilimleriňize has çalt we has gowy düşünmäge mümkinçilik berersiňiz.

Mundan başga-da, wizual mazmun okyjylaryň ünsüni özüne çekip, uzyn tekst abzaslaryndan has uzak dowam eder. Mundan başga-da, mazmuny okamak üçin ýadaw görünmez, sebäbi wizuallar bilen doldurylýar.

5. Markaňyza we iş hyzmatlaryňyza ünsi çekmäge kömek edip biler

Wizuallar, adatça, marketing resminamasynyň käbir böleklerine ünsi çekmek üçin ulanylýar. Adaty şekil illýustrasiýa ýa-da skrinshot bolar. Suratlar, şeýle hem, markaňyzyň has uly göwrüminiň hyýalyny döredýär we şeýlelik bilen sarp edijileriň arasynda tanalmagyny artdyrýar.

Suratlar we illýustrasiýalar söwda belligi bolup biler, aýratynlyklary ýa-da markanyň daş keşbini we duýgusyny kesgitleýär. Mysal üçin, bir önüm gyzyl bolsa, kompaniýa öz önümlerinde okyjylaryny gyzyklandyrmak üçin PDF-de gyzyl temaly şekilleri ulanyp biler. Bu gaty agyr habar.

Şeýle hem wizual önümi görkezmegiň, dürli aýratynlyklary görkezmegiň ýa-da aýratyn häsiýetleri görkezmegiň usuly bolup hyzmat edýär. Önümi ýa-da hyzmaty suratlandyrýan şekiller önüme ýa-da hyzmaty aňsatlaşdyrmaga kömek edip biler we hatda sarp edijileri önümi synap görmäge ynandyryp biler. Marketing strategiýasynyň bu görnüşi, wizual mazmun okamak ýa-da düşünmek aňsat bolan mazmun bilen jübütlenende has üstünlikli bolýar.


III. PDF üçin wizual ulanmagyň dozalary we etmeli zatlary

1. Ajaýyp tekst stillerini ulanyň

Mazmunyňyzda özüne çekiji tekst stillerini ulanmaly. Göçme manyda, goýy, aşagy çyzylan ýa-da reňkli tekst ulanmak, wizual mazmunyňyzy has özüne çekiji we okamak üçin gyzykly edip biler. Şriftler, PDF-de wizual mazmuna berlen meşhurlygy ýokarlandyrmak üçin hem ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, PDF mazmunynyň umumy dünýägaraýşyny ýatda saklamaly.

Tomaşaçylaryňyzyň wizual mazmunyň käbir taraplaryna ünsi jemlemegini isleseňiz, wizual mazmunyň PDF-de tekst esasly mazmun bilen gowy utgaşmagyny üpjün etmelisiňiz. Mysal üçin, gaty şrift ulanmakdan saklanmaly. Bu, wizual mazmunyňyzyň täsirinden daşlaşyp biler. Munuň ýerine gözüňize aňsat, ýöne wizual mazmun bilen birlikde aňsatlyk bilen okalýan görnüşi ýa-da şrift stilini saýlaň.


2. Artykmaç çylşyrymly grafikalary ulanmaň

PDF-ler döredilende, aşa çylşyrymly grafikalary ulanmaly dälsiňiz. Çylşyrymly grafika okyjylary ünsden düşürip biler we hatda PDF okyjylarynda-da ýüklemek üçin köp wagt alyp biler. Surata ýa-da grafika seredip, soň doly görüp bilmezden birnäçe minut garaşmakdan erbet zat ýok.

Hemişe bolşy ýaly, bu kynçylyklardan gaça durmagyň iň gowy usuly, çylşyrymlylyklaryň ýoldan çykmagy üçin hünärmenler tarapyndan döredilen infografikany we wizual şekilleri döretmekdir. PDF wizuallaryňyz bilen ýönekeý, ýöne maglumatly boluň.

3. Wizual mazmunyňyzdaky maglumatlary çäklendiriň

Maglumat ýa-da mazmun bilen doldurylanda, wizuallar spam we ünsüni özüne çekýär. Şeýlelik bilen, suratlaryňyza, grafikalaryňyza we illýustrasiýalaryňyza goşýan maglumatlaryňyzyň mukdaryny çäklendirmeli.

Okyjylar üçin wizuallaryňyza köp maglumat goşmak isleseňiz, hemme zady pes derejede saklamaga çalyşmaly. Sebäbi köp adamly wizual mazmun okyjylary hem bulaşdyryp, hem ünsüni sowup biler. Theiradyňyzdan çykarmaň, derrew olaryň ünsüni çekip, saklamak isleýärsiňiz! Diňe wizual görnüşleriňizi dogry ulanyp bilersiňiz.

4. Hiç haçan PDF-iň mazmunyny ulaltmaň ýa-da çylşyrymlaşdyrmaň

Okyjylaryňyzyň ünsüni özüne çekmek we saklamak üçin habaryňyzy hiç haçan ulaltmaly ýa-da çylşyrymlaşdyrmaly däl. Çişirme ýa-da umumylaşdyrmalara ýüzlenmän öz pikiriňizi aýdyňlaşdyryň. Okyjylar mazmunyň aşa ýönekeýleşdirilendigini aýdyp bilerler we umuman gyzyklanmany ýitirerler. Şeýle hem, okyjylaryň hem güýmenmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň.

5. Wizual mazmunyňyzyň umumy mazmun bilen yzygiderli akymyna göz ýetiriň

Adamlar wizual mazmunynyň akymyny umumy tekst bilen deňeşdirmegi ýygy-ýygydan ýatdan çykarýarlar. Bu okyjylar üçin gaty ýalňyşdyr. Şeýlelik bilen, suratlaryňyzyň, grafikleriňiziň, diagrammalaryňyzyň, illýustrasiýalaryňyzyň we beýleki wizual mazmunyňyzyň umumy habaryňyz bilen yzygiderli akýandygyna göz ýetiriň.6. Mazmunyňyzy okamagy aňsatlaşdyryň

Wizual we tekst mazmunyny okamagy aňsatlaşdyrmaly. .Ogsam, maksat ýeňilerdi. Gaty köp şrift ulanmakdan ýa-da köp reňk ulanmakdan saklanmaly. Mundan başga-da, ak tekstdäki halanýanlary ak fonda, ak şekilleri ak reňkde ulanmakdan gaça duruň, sebäbi okyjylara okamak kyn bolýar.

Iň esasy zat, ýönekeý saklaň. Grafika arassa, täsirli we okamak aňsat bolmaly. Diýmek, gradiýentler, kölegeler ýa-da süzgüçler ýaly çylşyrymly grafikalary ulanmazlyk zerur. Munuň ýerine has ýönekeý fonlary we dürli reňk palitralaryny ulanyň.

7. Mazmunyňyzy döredeniňizde diňleýjileriňizi ýatda saklaň

Iň oňat wizual mazmuny ulanjak bolanyňyzda okyjylaryňyzy ýatda saklamalysyňyz. Tomaşaçylaryňyzyň demografiki ýerleşişi ýa-da ýaş topary hakda pikirlenmeli. Wizual mazmunyňyz, maksatly diňleýjiňiziň islegine laýyk bolmaly. Dürli tomaşaçylara gönükdirilen mazmuny öz içine almaly bolsaňyzam, orta pikir tapmaga synanyşyň.

8. Dürli görnüşleriňizi çäklendiriň

PDF-lerde dürli wizual mazmuny ulanmaly bolsaňyz, çakdanaşa artykmaç bolmaly. Maksadyňyz, diňleýjileriňiz bilen habarlaşmakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň; artykmaç edilmeli däldir. PDF-leriňize gaty köp wizual element goşmakdan saklanmalysyňyz. Mysal üçin, ak-gara fon, ýalpyldawuk reňklerden doly şekilden has täsirli bolup biler. Diňe mazmunyňyza we diňleýjilere düşünmeli.

IV. Netije

PDF marketing materiallaryna şekil goşmak, satuwy köpeltmek, oňyn emosional jogap bermek we habaryňyzy netijeli habarlaşmak üçin ýeňiji strategiýadygy düşnüklidir. Belki, marketing materialyňyza ikinji gezek göz aýlamagyň we iň amatly wizuallary goşmagyň wagty geldi. Suratlar we grafikalar köp marketing materiallarynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi, entek kampaniýalaryňyza goşup başlamaly däl bolsaňyz, indi başlamagyň wagty geldi. Nädip başlamalydygyny bilenokmy? Semalt size kömek edip biler.

mass gmail